• Tiếng Việt
  • English

Bảo hộ Sáng chế và Giải pháp hữu ích Việt nam

Hướng dẫn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích TẠI VIỆT NAM

(Áp dụng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

  I. Tài liệu và thông tin cần thiết

  • Tên và địa chỉ đầy đủ của Người nộp đơn và tác giả Sáng chế (SC)/Giải pháp hữu ích (GPHI);
  • Bản mô tả SC/GPHI; (ELITE có thể soạn thảo Bản mô tả theo yêu cầu của khách hàng);
  • Giấy ủy quyền

II. THỜI GIAN XÉT NGHIỆM VÀ CẤP VĂN BẰNG 

Việc thẩm định được thực hiện sau khi đơn được nộp vào Cục sở hữu Trí Tuệ (Cục SHTT). Thẩm định sáng chế được thực hiện theo hai giai đoạn, thẩm định hình thức và thẩm định nội dung.

Thẩm định hình thức được tiến hành nhằm xác định khả năng đơn được nộp có đáp ứng các yêu cầu về hình thức hay không. Theo luật định, thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng tính từ ngày đơn được nộp vào Cục SHTT.

Đơn đăng ký sáng chế được Cục SHTT công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

Thẩm định nội dung được tiến hành nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu về bảo hộ sáng chế. Theo luật định, thời hạn thẩm định nội dung đơn sáng chế là 18 tháng tính từ ngày nhận được Yêu cầu thẩm định nội dung (nếu Yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố Đơn) hoặc tính từ ngày công bố Đơn (nếu Yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố Đơn).

Kết quả thẩm định nội dung sẽ được Cục SHTT thông báo cho Người nộp đơn. Việc cấp văn bằng sẽ được thực hiện sau đó.

III. THỜI HẠN HIỆU LỰC   Kết quả hình ảnh cho icon thời hạn

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực 20 năm kể từ ngày nộp đơn; Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn và không thể gia hạn.

Để duy trì hiệu lực văn bằng, Chủ sở hữu Bằng độc quyền SC/GPHI bắt buộc phải nộp phí duy trì hiệu lực Văn bằng hàng năm trong thời hạn 06 tháng trước khi hiệu lực văn Bằng hết hạn (tính từ ngày cấp bằng).

IV. PHÍ Kết quả hình ảnh cho icon thu phí

Phí đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích phụ thuộc vào số đối tượng xin bảo hộ trong một đơn, số trang của bản mô tả, số hình vẽ (nếu có) và sẽ được tính cụ thể cho từng đơn trên cơ sở từng sáng chế/giải pháp hữu ích cụ thể.

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

Kết quả hình ảnh cho Hướng dẫn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích TẠI VIỆT NAM